toy fantasy skirt border print is used to make the base of the kimono obi